Algemene voorwaarden

Uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen waarbij GetToWeb BVBA, met maatschappelijke zetel te Hoge Jan 7, 9255 Buggenhout, Belgium, BTW BE 0672.466.356 ("GetToWeb”), en al haar rechtsopvolgers optreedt, weze het als (onder)aannemer, verkoper of elke andere hoedanigheid met betrekking tot de goederen en diensten die worden geleverd.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes ("Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door GetToWeb aan haar klant (hierna de "Klant”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan GetToWeb indien GetToWeb deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de Klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door GetToWeb of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 22 oktober 2019 en vervangen alle vorige.

1.4. De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GetToWeb.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

2.1. Offertes
Elke Offerte is vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke Offerte een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte en vervalt ze automatisch na het verstrijken van deze termijn. Alle in een Offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. GetToWeb heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. GetToWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. GetToWeb zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen. De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door GetToWeb moeten geleverd worden zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. GetToWeb behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.

2.2 Bestellingen
Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de Offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte en in de algemene voorwaarden staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. GetToWeb zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien GetToWeb uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling. In geval de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan GetToWeb van 30 % op de volledige prijs van de bestelde goederen of diensten, tenzij hogere schadevergoeding bewezen wordt door GetToWeb.

3. LEVERING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

3.1. De aangeduide leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter.

3.2. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.

3.3. De ondertekening of bevestiging via mail door de Klant van de leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de Klant de leveringsbron niet ondertekent gaat het risico over vanaf de dag wanneer GetToWeb het goed heeft geleverd of de uitvoering van de diensten aankondigt. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.

3.4. GetToWeb behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is GetToWeb niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.

3.5 GetToWeb heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

4. PLICHTEN VAN DE KLANT

4.1. De Klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van GetToWeb en zal op de vereist wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving. De Klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt, eveneens software van derden. De Klant zal GetToWeb steeds vrijwaren voor alle mogelijk vorderingen van derden m.b.t. deze software. De Klant zorgt er tevens voor dat zijn hardware voldoet aan de minimumvereisten die GetToWeb aangeeft.

4.2. De Klant verbindt zich ertoe de aangestelde van GetToWeb die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om GetToWeb toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.

5. Prijzen, facturen en betalingen

5.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de op dat ogenblik gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd in regie aan de geldende uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht. Een Offerte kan steeds aangevraagd worden bij GetToWeb via info@gettoweb.be.

5.2. Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum en op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening. Bij niet-betaling op de vervaldag (= uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum) is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag (=uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum) van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van 150,00 EUR. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag (= uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum) (i) heeft GetToWeb het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

5.3. De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van GetToWeb.

5.4. Klachten betreffende facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat GetToWeb een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij GetToWeb daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur of offerte.

Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen en/of diensten erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat de verantwoordelijkheid van GetToWeb nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.

5.5. De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, GetToWeb, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, GetToWeb daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

5.6. Nutteloze verplaatsingen door de zaakvoerders en/of aangestelden van GetToWeb worden aangerekend aan 50,00 EUR (exclusief BTW) per uur.

5.7. De inlichtingen die worden verschaft in prospectussen, prijslijsten en catalogi zijn zuiver indicatief en kunnen geen verbintenis lastens GetToWeb teweegbrengen.

5.8. Bovendien heeft GetToWeb in geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag (= binnen de 8 dagen na de factuurdatum) of in geval van wijziging in de toestand van de Klant (zoals bv. overlijden, faillissement, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, wankele solvabiliteit, ...) het recht om alle leveringen van goederen en diensten onmiddellijk te staken en elke bestaande overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding in hoofde van GetToWeb, en onverminderd het eigen recht van GetToWeb op schadevergoeding, rente ...

6. OVERMACHT

6.1. GetToWeb is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is door onvoorzienbare gebeurtenissen die onafhandelijke van de menselijke wil zijn ontstaan. In elk geval kan GetToWeb niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, hacking door derden, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden. Deze lijst van omstandigheden is niet exhaustief.

6.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft GetToWeb van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal GetToWeb recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.

6.3. De niet-nakoming door GetToWeb van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch geeft dit het recht aan de Klant op prijsvermindering of schadevergoeding.

7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

7.1. De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.

7.2. GetToWeb zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

8. INTELLECTUELE EN EIGENDOMSRECHTEN EN DATAPROTECTIE

8.1. Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door GetToWeb, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van GetToWeb en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door GetToWeb aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van GetToWeb of via GetToWeb van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.

8.2. Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft GetToWeb titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).

8.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie hiervoor tevens de bepalingen op onze website inzake onze privacy policy.

9. WAARBORGEN

9.1. Alle contractuele verplichtingen van GetToWeb zijn inspanningsverbintenissen. GetToWeb geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de Klant geleverd "as is”.

9.2. De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.

9.3. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.

9.4. Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van GetToWeb of die aan GetToWeb door een derde geleverd worden en die GetToWeb op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en GetToWeb.

9.5. De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 2 dagen na vaststelling van verborgen gebreken en in elk geval binnen 2 maand na levering van deze goederen, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan GetToWeb. GetToWeb is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van GetToWeb. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.

9.6. Alle projecten die door GetToWeb worden geïnstalleerd dienen op voldoende wijze door de klant worden beschermd. GetToWeb zal op generlei wijze verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hacking van of inbreuk op webprojecten.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. GetToWeb is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. GetToWeb is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan GetToWeb.

10.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van GetToWeb ten aanzien van de Klant beperkt tot 1000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van GetToWeb voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50% van de totale waarde van de overeenkomst.

11. DUUR EN ONTBINDING

11.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van het project, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.

11.2. In elk geval heeft GetToWeb steeds het recht om de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig te beëindigen zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekortkomt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door GetToWeb van de tekortkoming, (b) in geval van (aanvraag tot) faillissement ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de Klant, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.

11.3. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

13.1. Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen GetToWeb en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Elk geschil zal exclusief beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oost - Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Op zoek naar een gedreven IT partner?

Contacteer ons telefonisch of via mail